วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 5...ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

หน่วยที่ 5

หน่วยที่ 4...เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสืบค้น

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 3...อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 2...คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 1...เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

หน่วยที่ 1

วิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

คำแนะนำ โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
**************************************************************************
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการ เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาเนื้อหา

หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู
หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา........
หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น........
หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล........
หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

ยินดีต้อนรับจ้า

Welcome to visit blog krumax

hello so yes!

หวัดดีทุกๆคนจ๊ะ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกัน ยังไงก็ Comment ไว้บ้างนะ จะได้เก็บเอาติชม ไปปรับปรุง web ให้ดีกว่านี้เจ้าค่ะ สำหรับใครใคร่หาความรู้เพิ่มเติม รายวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รหัสวิชา GD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3) ก็เข้าไปอ่านเพิมเติมได้นะ เป็นเนื้อหาวิชาที่ว่าด้วยทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ

เชิญเยี่ยมชมตามสบายนะเจ้าค่ะ

จิตวิทยาการเรียนรู้


หยุดพักสายตา...ชิว ชิว

รูปแปลกๆ